Skip to content Skip to footer

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

1.Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Uždarosios akcinės bendrovės „Vts grupė“ valdomo tinklapio thorbarber.lt (toliau – Interneto svetainė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.
1.2. Tinklapį kaip interneto svetainės teikėja administruoja Uždaroji akcinė bendrovė „Vts grupė“, buveinės adresas: Ežero g. 8A, Slengių k., Klaipėdos r., juridinio asmens kodas 306128287, PVM mokėtojo kodas LT100015265719 (toliau – Teikėjas). El.paštas: info@thorbarber.lt
1.3. Su Teikėju privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti el. paštu. info@thorbarber.lt
1.4. Naudotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto svetainės paslaugomis.
1.5. Klientu šioje Politikoje laikomas bet kuris Naudotojas, užpildęs užsakymo ar registracijos formą.
1.6. Naudotojas neturi naudotis Interneto svetainės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.
1.7. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.8. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Interneto svetaine naudojasi pažeisdamas šią Politiką,
bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.
1.9. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
1.9.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.9.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.9.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.9.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.9.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.9.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.10. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.
1.11. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. Nurodydamas savo asmens duomenis, Naudotojas sutinka, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.2. Pateikdamas savo asmens duomenis, Naudotojas kartu suteikia Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Naudotojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
2.3. Naudotojas yra atsakingas, kad Teikėjui pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu.
Jeigu pasikeičia Naudotojo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Teikėją. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
3. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu
3.1. Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, Naudotojams suteikia informaciją apie tauriuosius metalus, bei galimybę įsigyti luitus, monetas, medalius, medalionus bei įvairius priedus. Teikėjas gerbia kiekvieno Naudotojo teisę į privatumą. Naudotojo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
3.1.1 apdoroti prekių užsakymus;
3.1.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
3.1.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
3.1.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
4.1. Aukščiau nurodytus Naudotojų duomenis Teikėjas gali perduoti tretiesiems asmenims tik kai tokia teisė ir/ar pareiga jam yra nustatyta įstatymu.
4.2. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 3.1 tikslams pasiekti.
4.3. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais
5.1. Teikėjas sutikimą davusių Vartotojų atžvilgiu vykdo tiesioginę rinkodarą.
5.2. Naudotojas, norėdamas gauti Teikėjo pranešimus ar kitus jam naudingus pasiūlymus, pildydamas anketą turi galimybę pažymėti savo sutikimą, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Taip pat Naudotojas gali sutikti įvesdamas į naujienlaiškio prenumeratai skirtą laukelį. Naudotojui nedavus sutikimo,Teikėjas nenaudos Naudotojo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Naudotojui reklaminių ar informacinių pranešimų.
5.3. Atsižvelgiant į tai, tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu Teikėjas tvarko tokias Klientų Duomenų grupes:
5.3.1. Vardas;
5.3.2. Pavardė;
5.3.3. El. pašto adresas;
5.3.4. Telefono numeris.
5.4. Duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, Teikėjo nėra teikiami tretiesiems asmenims.
6. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
6.1. Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojo asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
6.2. Teikėjas neperduos Naudotojų asmens duomenų į trečiąsias šalis.
6.3. Teikėjas saugo Naudotojo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Vts grupė teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
6.4. Interneto svetainėje Kliento pateikti asmens duomenys registracijos prekių įsigijimo tikslais bus sunaikinti praėjus 10 metų nuo tada, kai Klientas įvykdė paskutinį pirkimą.
6.5. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Naudotojo asmens duomenis, kuriuos Jis netiesiogiai pateikė, registruodamasis ir (ar) užsakydamas prekes Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Naudotojui prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėsi prieš patekdamas į Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
7. Duomenų subjektų teisės
7.1. Naudotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Teikėjui, susipažinti su Teikėjo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
7.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
7.3. Jei Naudotojas pageidauja pareikšti skundą dėl to, kaip Teikėjas elgiasi su jo asmens duomenimis, Naudotojas gali susisiekti su Teikėju 1.2. punkte nurodytais kontaktais ir šis ištirs tą klausimą.
8. Slapukai (angl. cookies)
8.1 Teikėjas informuoja, kad galėtų pasiūlyti Naudotojui visavertes paslaugas svetainėje, Teikėjas kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. „cookies”). Įrašytą informaciją naudoja atpažindamas Naudotojus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Naudotojas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašė, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Naudotojo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Naudotojui gali būti neprieinamos. Teikėjas preziumuoja, jog naudodamasis e-svetaine Naudotojas sutinka su tuo, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.
8.2. Jokie asmeniniai Naudotojo duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
woocommerce_cart_hashPrekių krepšelio identifikatoriusPridėjus pirmąją prekę į krepšelįNeribotaiUnikalus identifikatoriusUnikalus identifikatorius
woocommerce_items_in_cartPrekių krepšelyje kiekisPridėjus pirmąją prekę į krepšelįNeribotaiPrekių kiekis
wp_woocommerce_session_
<unikalus_identifikatorius>
Padeda parduotuvės sistemai (WooCommerce) rasti duomenis duomenų bazėje apie krepšelįPridėjus pirmąją prekę į krepšelįDvi dienasUnikalus identifikatorius
woocommerce_recently_viewedPadeda parduotuvės sistemai (WooCommerce) rasti duomenis duomenų bazėje apie neseniai peržiūrėtas prekesPo prekės peržiūrosSesijaPrekių ID
wfvt_#Prisimena naudotojo pateiktus duomenis, kai tinklaraščio įraše yra komentaras. Tikslas yra auto-užpildyti formos laukelius pasikartojančius komentarus, siekiant sutaupyti laiko vartotojui.Įrašius komentarą į blogą2 metaiUnikalus identifikatorius
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjus į puslapį2 metaiUnikalus identifikatorius
_gatNaudojamas riboti užklausų kiekį į Google serveriusĮėjus į puslapį8 val.Unikalus identifikatorius
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjus į puslapį8 val.Unikalus identifikatorius

 

9.Baigiamosios nuostatos
9.1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
9.3. Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
9.4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
9.5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.